Blog Post

News from us
10 máj 2017

Obchodné podmienky

||
0 Comment
|

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a firmou Patrik Radošovský – REKLAMIX, miesto podnikania: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 41 948 106, DIČ: 1075605410, IČ DPH:  SK 1075605410, vedeným u Okresného úradu Piešťany, odbore živnostenského registra pod ev. č. 230-13413, na strane druhej, ktorý prevádzkuje internetový portál www.topfest.info (ďalej len portál).

 1. DEFINÍCIE POJMOV:

1.1. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX je prevádzkovateľom elektronického počítačového systému Ticketbox na evidenciu kultúrnych a iných spoločenských podujatí na Slovensku a v iných krajinách Európy a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia evidovaných v tomto elektronickom počítačovom systéme.

Za týmto účelom využíva najmä elektronický systém na správu, rezerváciu, distribúciu, sprostredkovanie a predaj vstupeniek na verejné predstavenia (ďalej len „Systém“). Na základe dohody pri predaji vstupeniek  s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva, t.j. zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného vstupenkového systému Ticketbox. Systém Ticketbox umožňuje záujemcom o podujatia získavanie informácií o rôznych typoch podujatí, o cenách a disponibilných miestach a následnú realizácia predaja vstupeniek záujemcom na vybrané podujatia. Prostredníctvom systému Ticketbox sa realizuje predaj vstupeniek na distribučnej predajnej sieti Ticketbox.

1.2. Podujatie je divadelné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru , na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému Ticketbox, a ktoré organizuje, usporadúva alebo ktorého organizáciu sprostredkúva Usporiadateľ. Aktuálna ponuka Podujatí je uverejnená na internetovej stránke www.topfest.info

1.3. Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a distribúciu vstupeniek na svoje predstavenia využíva Systém Ticketbox a jeho distribučnú sieť.

1.4. Distribučnú predajnú sieť Ticketbox  predstavuje webová stránka Ticketbox, resp. partnerské webové stránky. Sídlo ani kancelária firmy Patrik Radošovský – REKLAMIX nie je Predajným miestom.

1.5. Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému Ticketbox cez internetovú stránku www.topfest.info, internetovú stránku Usporiadateľov alebo cez partnerské webové stránky.

1.6. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na vybraté podujatie umožňujúce jej majiteľovi vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.topfest.info.

1.7. Cena

1.7.1 Koncová cena vstupenky je cena vstupenky uvedená v Systéme znížená o prípadné dodatočné zľavy poskytované Usporiadateľom, za ktorú sa vstupenka predáva Odberateľom.

 1. Vstupenka

2.1 Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:
a) názov podujatia alebo meno interpreta;
b) cena vstupného;
c) miesto, dátum a čas konania podujatia;
d) aktivačný kód na uplatnenie vstupenky.

Za údaje uvedené na lícnej strane vstupeniek (najmä názov a dátum podujatia, ceny, informácie o dani, obrázky, logá, prípadne iné informácie) zodpovedá výlučne Usporiadateľ, ako aj za všetky škody spôsobené uvedením nesprávnych, prípadne neuvedením týchto informácií.

 • Rezervácia vstupenky a následná kúpa sa realizuje prostredníctvom portálu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.

 

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH S USPORIADATEĽOM

3.1. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX na základe dohody pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v mene Usporiadateľa a na jeho účet. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.topfest.info, prípadne webovej stránky Usporiadateľa sa Majiteľ vstupenky stáva účastníkom právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia..

3.2. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX neručí za zmenu Podujatia, ani neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky sa riadi platnými obchodnými podmienkami daného Podujatia a pokynmi Usporiadateľa.

3.3. Informácie o zrušení alebo zmene Podujatia a možnosti refundácie vstupného sú verejnosti oznámené prostredníctvom webovej stránky www.topfest.info, pokiaľ ich firma Patrik Radošovský – REKLAMIX od Usporiadateľa obdržal.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti, resp. preukaz, ktorý ho oprávňuje na zľavu. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky po obdržaní emailovej správy (poukazu) alebo vytlačení E-ticket a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s predpismi Usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4.7. V prípade, že ste si na internetovej stránke www.topfest.info, zakúpili Vstupenku, t.j. zároveň ste ju cez internet aj zaplatili, Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.8. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX  nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Majiteľ vstupenky nie je oprávnený žiadať vrátenie vstupného za ním nevyužitú Vstupenku.

 1. ODVOLANIE, PRESUNUTIE PODUJATIA

5.1. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX  nezodpovedá za služby ponúkané na Podujatiach. Pre jednotlivé Podujatia platia Všeobecné pokyny Usporiadateľa daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich, vyššou mocou a pod. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.topfest.info informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb Usporiadateľ určí spôsob a čas na vrátenie vstupného ako aj jeho výšku a oznámi to bezodkladne Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.topfest.info.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce Konečnú cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX priamo nezodpovedá za vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia ani v žiadnom inom odôvodnenom prípade. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.topfest.info.

5.5. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX a usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, krádež, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť návštevníkovi náhradnú vstupenku.

 1. PLATBA ZA VSTUPENKY A SPÔSOB DODANIA VSTUPENIEK

6.1.Konečnú, resp. Výslednú cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť prostredníctvom DPD kuriérskej služby, alebo poštovou dobierkou. Vstupenky Vám budú zaslané v lehote do 2 dní od realizácie objednávky na internetovej stránke www.topfest.info.

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky objednané Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u firmy Patrik Radošovský – REKLAMIX reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu info@reklamix.sk, alebo písomne formou poštovej zásielky na adresu Patrik Radošovský – REKLAMIX, A. Hlinku 62/111, 921 01 Piešťany.

7.3. V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo pošty firma Patrik Radošovský – REKLAMIX v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku).

 1. 4. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného, prípadne jeho časti, na titulnej internetovej stránke www.topfest.info. V prípade, ak na základe oznamu bude vstupné, prípadne jeho časť, refundovaná prostredníctvom firmy Patrik Radošovský – REKLAMIX, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@reklamix.sk, alebo poštovej zásielky na adresu Patrik Radošovský – REKLAMIX, A. Hlinku 62/111, 921 01 Piešťany. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného emailom na emailovú adresu uvedenú v oznámení alebo poštovou zásielkou na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

7.5. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie. Zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie za vykonané služby firmou Patrik Radošovský – REKLAMIX spojené s dodaním vstupenky (poštovné, servisný poplatok v prípade nákupu vstupeniek cez internet).Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

 • V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. návštevník ani držiteľ vstupenky nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy poskytnutí služby poskytovanej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a akýchkoľvek ich zmien a dodatkov k nim.

 

 • Návštevník zakúpením vstupenky na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie potvrdzuje, že firma Patrik Radošovský – REKLAMIX včas a riadne splnila svoje informačné povinnosti podľa z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.8. Príslušný orgán vykonávajúci trhový dohľad je:

Slovenská obchodná inšpekcia

       Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru

 1. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia priamo alebo prostredníctvom poverených osôb (predajných miest, ktorých zoznam sa nachádza na www.interticket.sk) v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na konkrétne Podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) firmy Patrik Radošovský – REKLAMIX a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Firmou Patrik Radošovský – REKLAMIX získané osobné údaje môžu byť sprístupnené na vyššie uvedený účel Usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

8.2. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov firme Patrik Radošovský – REKLAMIX  a príslušnému Usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

8.3. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX  sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

8.4. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch. Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami predajnej siete Ticketbox.

8.5. Firma Patrik Radošovský – REKLAMIX je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov objektívnej zmeny vonkajších právnych a trhových okolností, a to najmä v prípadoch, ak by ponechanie VOP v pôvodnom znení spôsobilo stratu a/alebo rast nákladov na strane firmy Patrik Radošovský – REKLAMIX, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.topfest.info.

8.6. Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie  cez portál ticketbox súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.

8.7. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Znenie týchto VOP v slovenskom jazyku je záväzné a má prednosť.

 

 

Tieto VOP sú platné od 1.6.2017

|

Leave a Reply